دستگاه جوش زیرپودری

جوشکاری زیرپودری

/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C

جوشکاری زیرپودری که به اختصار S.A.W خوانده می‌شود، یکی از فرایندهای جوشکاری توسط قوس الکتریکی است که در آن، نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می‌گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می‌شود.فرایند جوشکاری زیرپودری یا SAW، معمولاً در حالت‌های اتوماتیک یا مکانیزه انجام می‌شود. در این مقاله تاریخچه و روش جوشکاری درحالت زیرپودری و مزایا و کاربرد های آن توضیح داده شده است: